Produkter
Inga sökresultat
Alla sökresultat
Innehåll
Inga sökresultat
Alla sökresultat
Leveranser

Leveranser

Lappsets utrustning levereras i byggelement och delar tillsammans med:

» Följesedel  

» Monteringsanvisningar  

» Besiktningsprotokoll

Lappsets produkter har formgivits så att de kan packas och transporteras effektivt. Förpackningarna placeras på lastpallar vilket gör att lastning och hantering är enkel och går snabbt.

Leveransvillkor

» Priserna inkluderar transportförsäkring

» Order överstigande 40.000 kr levereras fraktfritt. Frakt tillkommer med 11% av ordervärdet vid ordervärde mindre än 40.000 kr

» Utrustningen levereras till kunden, som ansvarar för lossning. Kunden ska i god tid se till att nödvändig utrustning för lossning finns på plats för att undvika kostnader för väntetid

» Leveransfel eller transportskador ska rapporteras vid uppackning, senast 7 dagar efter det att varorna har tagits emot

» Allmänna leverans- och garantivillkor för byggprodukter (RYHT 2000) gäller för produktleveransen

» Leveranstiden kan flyttas fram en gång (upp till en månad), ändringen måste dock senast 5 arbetsdagar före det bekräftade leveransdatumet från fabriken

Leveranstid

» Leveranstiden varierar mellan 2 veckor och 14 veckor, beroende på produktval, från mottagen beställning

» Normal leveranstid från fabrik är cirka 4 veckor

Annullering

Observera att beställningar endast kan annulleras alternativt returneras efter godkännande från Lappset. Beställaren står för samtliga kostnader vid eventuell avbeställning eller retur. Den totala kostnaden beräknas av Lappset och en administrativ kostnad på 500 kr exkl. moms per order tillkommer.

Beställning av specialdesignade produkter (Q-produkter) som konstruerats enligt kundens önskemål kan endast annulleras mot en kostnad motsvarande 70 % av produktens pris.

Montering

Monteringsanvisningar

Med varje Lappset-produkt följer tydliga anvisningar om hur produkten ska monteras. Delarna är tydligt numrerade för att monteringen ska vara så enkel som möjlig. De illustre-rade monteringsanvisningarna innehåller all den information som behövs angående leve-ransens omfattning, hur stommen monteras ihop, hur väggelement, golv, tak, stegpinnar och nät fästs samt hur hängbroar, trappor, rutschkanor och andra komponenter monteras.

Montering

För att följa säkerhetsnormerna måste utrustningen monteras i enlighet med Lappsets monteringsanvisningar. Det är extra viktigt att tänka på att höjd och grundläggningsdjup följs samt att vertikala och horisontella komponenter monteras enligt monteringsanvisningen. Vid felaktig montering fi  nns risk att farliga mått uppstår och att utrustningen då inte följer säkerhetsnormerna.

Säkerhetsavstånd

Säkerhetsavstånd Islagsytorna för varje produkt framgår av Lappsets planritningar som hittas på hem-sidan, i kataloger och på monteringsanvisningen. Eftersom produkter kan ändras i tryckt material under giltighetstiden, är det islagsytan som anges i senaste versionen av monteringsanvisningen som skall tillämpas. På Lappsets hemsida hittar du alltid den senaste versionen. Det är mycket viktigt att monterings-anvisningarna följs noga för att undvika felmontering, vilket kan orsaka farliga mått som i sin tur kan leda till personskador.

Förankring

Var vänlig ange hur du vill montera utrustningen vid beställning. Vissa fristående produkter kan förankras i marken med förankringdetaljer som beställs separat. Traditionell betonggjutning behövs ibland. Detaljerade anvisningar för förankring ingår i monteringsanvisningarna.

De vanligaste
standarderna är:

» Lekutrustning: EN 1176-1177

» Fitness-utrustning för utomhusbruk: EN 16630

» Multisportutrustning: EN 15312

» Parkour-utrustning: EN 16899

Underlag

Enligt EN-standarderna ska lekplatsutrustningen monteras på ett underlag vars kritiska fallhöjd motsvarar utrustningens fallhöjd.

Underlagsmaterial

» Om löst material som sand med kornstorlek 0,2-2 mm eller grus med en kornstorlek 2-8 mm används, varierar det erforderliga lagrets tjocklek mellan 25 och 40 cm

» Produkter med max fallhöjd 1 m kan monteras på gräs som ska hållas i god kondition

» Ytan ska utöver det stötdämpande underlaget på planritningen vara minst 150 cm runt utrustningen. Kraven som ställs på detta utrymme kan variera mellan olika länder. I det här utrymmet får i de flesta länder inte förekomma vassa eller hårda föremål, t.ex. sprängsten eller stubbar

Säkerhet och underhåll

Säkerhet och underhåll

Säkerheten på en aktivitets- och lekplats påverkas av att:

» Montering sker på rätt sätt i enlighet med monteringsanvisningar

» Slutbesiktning sker innan utrustningen tas i bruk

» Fallunderlaget uppfyller krav i enlighet med EN-standard för respektive produkt

» Regelbundet underhåll och besiktningar utförs

Överlåtelse av aktivitets- och lekplats

Innan produkterna tas i bruk ska de besiktigas. Först när besiktningen är utförd och ev. anmärkningar är åtgärdade, får barnen tillträde till lekplatsen.

Besiktningsprotokoll och monteringsanvisningar följer med ordererkännandet eller leveransen. Dessa gör det enklare att besiktiga utrustningen. Fel i leveransen eller transportskador ska meddelas när godset packas upp, senast 7 dagar efter mottagandet.


Granskning och underhåll

Genom att ta Lappsets ”Underhållsmanual” till hjälp kan du genomföra periodiska översyns- och underhållsåtgärder. Då säkerställer du att aktivitets- och lekplatsen alltid är säker. Underhållsanvisningar som följer standarden EN1176 hittar du i Lappsets infobank - underhållsinstruktioner.

» Beakta i vilken grad utrustningen nyttjas och hur utsatt den är för t.ex. vandalisering när du gör upp en plan för översyn och underhåll

» Dokumentera besiktnings- och underhållsrutinerna noggrant

» Tillträdet till utrustning måste begränsas om den inte är säker att använda

Läs om PlayCare, Lappsets tjänst för montering, besiktning och underhåll här på lappset.se eller playcare.se

Produktförändringar

Vi utvecklar hela tiden våra produkter enligt internationella säkerhets- och kvalitetsstandarder. Därför förbehåller vi oss rätten att ändra/justera våra produkter och priser.

Patent- och mönsterskydd

Lappset Groups utrustning är patent- och mönsterskyddad. Alla rättigheter förbehålls.

PlayCare
Läs mer