Produkter
Inga sökresultat
Alla sökresultat
Innehåll
Inga sökresultat
Alla sökresultat

Aktiva seniorer i Malmköping

Mer än 37% av personer äldre än 75 år lever idag ensamma och utan hjälp i vardagen. Självständigt boende bland äldre försvåras ofta av försämrad koordination och balans, vilket gör att många är rädda för att ramla. Genom kontinuerlig fysisk aktivitet främjas äldres hälsa och ger dem möjligheten att bevara eller förbättra kvaliten på sin vardag.

Aktivt åldrande

När en människa blir äldre, får träning och rörelse en ny innebörd. Det är inte bara betydelsefullt för vår funktionsförmåga utan träningen får en allt viktigare social roll - den utvecklar nämligen våra mentala färdigheter. Även lättare träning ger resultat och belönar den äldre med en känsla av att ha åstadkommit något. Vid regelbunden fysisk aktivitet återfår den äldre styrka och därmed förmågan att klara sig mer självständigt. Alla Lappsets seniorsportprodukter har övningar som slipar den äldres funktionsförmåga på olika sätt. 

När små hindrer blir stora

Träning, att vara utomhus och se årstiderna skifta bidrar till ett välbefinnande. För äldre människor är det inte längre självklart att kunna ta sig ut på egen hand. Många gånger kan tillsynes små hinder ge stora konsekvenser för den äldre: få viloplatser, ojämnt underlag, eller en osäkerhet på sin egen förmåga att klara sig själv. Försämrad koordination och balans kan dessutom leda till att man faller - vilket är den största enskilda orsaken till skador och rädsla hos äldre

Ökar välbefinnandet

Det är bevisat att träning ökar såväl det fysiska som mentala välbefinnandet. Behovet av att uppräthålla koordinationen, balansen och den allmäna fysiska styrkan ökar i takt med åldern. Ju fler år man kan hålla sig fysiskt aktiv desto längre tid kan man bibehålla hälsan. 

Malmköping
• Projekterade och vägledde kunden
• CAD-ritade alla ytor
• Installerade och monterade all utrustning
Seniorsport
Se fler av våra sportprojekt