Produkter
Inga sökresultat
Alla sökresultat
Innehåll
Inga sökresultat
Alla sökresultat

 

 • Lappset Group har varit en föregångare i miljöfrågor sedan företaget grundades på 1970-talet.
 • Miljötänkande och stöd till hållbar utveckling är en central del av Lappsets kvalitet och verksamhet- och företagsfilosofi.
 • Miljöaspekter är en del av produktplaneringen och den planerade livslängden för produkterna är minst 15 år.
 • Produkternas långa livscykel stödjer hållbar utveckling.
 • Lappset har haft ett miljöprogram i enlighet med ISO 14001-standarden som en del av sin verksamhet sedan 1988. Miljöprogrammet följs på koncernens produktionsanläggningar. Programmet har som syfte att minimera produktionens, produkternas och tjänsternas skadliga miljöpåverkan. Vi följer upp åtgärdernas effektivitet med hjälp av revisioner, interna kontroller och genom att mäta förbrukningen av råvaror, energi och vatten. Lappset följer lagar, förordningar och avtal som gäller miljön i sin verksamhet.

 • Ledningssystemet för miljöfrågor följs upp regelbundet av tredje part. Certifikatets giltighetstid kan kontrolleras på Inspectas webbplatsLäs certifikatet

 • Lappsets produkter planeras, tillverkas, förpackas och transporteras så att miljön belastas så lite som möjligt. Genom att använda hållbara och återvinningsbara material sparar vi på råvaror, energi och utsläpp orsakade av transporter.

 • Produkternas modulära uppbyggnad gör besparingar i fråga om konsumtion, produktion, lagring och transport av trämaterialet. 

 • Med hjälp av produktutveckling och forskning strävar vi efter att på förhand minska produkternas skadliga miljöpåverkan. Produkternas säkerhet testas med hjälp av internationellt godkända testmetoder.

Virke från skogar certifierade enligt PEFC

 • Lappsets produkter tillverkas i huvudsak av finskt trä, en förnybar naturtillgång. Skyddsbehandlat med miljövänliga metoder håller det över generationer. Trä är också ett material som kan återvinnas.

 • I tillverkningen av lekparksutrustning i trä används inhemskt virke certifierat enligt PEFC (Programmed for the Endorsement of Forest Certification Scheme). För hanteringen av träets ursprungskedja (Chain of Custody, CoC) har Lappset ett certifikat sedan 2006. Det garanterar att virket som levereras till oss kommer från pålitliga källor och att det har odlats på ett hållbart sätt. PEFC CoC-certifikatet som visar hanteringen av ursprungskedjan och som beviljas av Inspecta genomgår regelbundet en revision. Som en del av vårt kvalitetssystem enligt ISO 9001 för vi så kallad virkesbokföring där varje virkesleverans till fabriken kan spåras till sin ursprungskälla. Certifikatets giltighetstid kan kontrolleras på Inspectas webbplats

Varför PEFC och inte FSC?

 • PEFC är vid sidan av FSC (Forest Stewardship Council) ett av världens ledande system för skogscertifiering. Av alla certifierade skogar i världen har över hälften, 64 procent, ett PEFC-certifikat, medan FSC-certifierade skogar utgör 31 procent.
 • Strukturen för skogsägande i Finland är annorlunda än i många andra europeiska länder. Det finns många både små och stora skogsägare, som privatpersoner, familjer, organisationer, föreningar, företag samt regionala och nationella myndigheter. Därtill äger församlingar och finska staten mycket skog. PEFC-systemet möjliggör gruppcertifiering av skogar, vilket FSC inte gör. På grund av skogsägarstrukturen har Finland valt PEFC-systemet för skogscertifiering.
 • Därtill är transparens en av PEFC-systemets fördelar, där alla resultat som gäller skogscertifieringen är offentliga.
  www.pefc.se

 

Trä lämnar litet koldioxidavtryck

 • Trä är ett ekologiskt och bra material för lekutrustning. Trä är ett koldioxidneutralt material som under sin växtperiod förbrukar lika mycket koldioxid som det avger vid förstöring. Avverkning, sågning och transport av trävirke medför en viss mängd utsläpp, men den totala utsläppsmängden från lekparksutrustning i trä är ändå mycket liten jämfört med andra råmaterial.
 • Lappsets basprodukter, som utbudet av Finno-produkter och träningsutrustning, tillverkas av trä som är både en förnybar naturresurs och ett ekologiskt alternativ med tanke på energiförbrukningen.

 

Träskyddsbehandling

 • Trä som inte träskyddsbehandlas murknar. För att garantera en lång livslängd hos lekparksutrustningen skyddsbehandlar vi träet med miljövänliga medel i en sluten process. Därmed kan vi säkerställa att Lappsets lek- och träningsutrusning i trä har en lång livslängd och tål slitage samt olika klimat- och väderförhållanden.

 • Träskyddsbehandlingen, limningen och ytbehandlingen görs i slutna industriprocessen som inte kommer i kontakt med avloppsnätet. Därmed hindrar vi skadliga ämnen från att komma ut i miljön. Därtill hanteras alla ämnen som används i processernas enligt föreskrifterna. Träet skyddas med kopparbaserat skyddsmedel (Tanalith E) som inte avger skadliga ämnen. Tack vare skyddsbehandlingen förlängs produktens livslängd (livscykel) från 5 till 15 år.

 • Skyddsbehandlade produkters totala energiförbrukning samt utsläpp som orsakar växthuseffekt, övergödning och försurning är bara en tredjedel jämfört med oimpregnerat virke. 

 • Alla ytbehandlingsmedel som vi använder på trä, bl.a. målfärger, är vattenlösliga. 

Logistik (transporter)

 • Vi försöker optimera såväl inkommande och utgående transporter. Vi använder transportleverantörer som har bra miljöpolicy och kan rapportera över sin verksamhet. Mestadels väljer vi stora transportföretag. De har fördelen att fastän Lappset inte kan fylla en hel last, så fyller företaget upp transporten.
 • Vid inköp har vi som mål att köpa in fulla containrar eller långtradare av varor. Inköp som kommer från annat håll i Finland och exporttransporter utomlands görs i huvudsak som veckoleveranser. Endast våra närleverantörer levererar varor dagligen. I våra planer har vi även beaktat möjligheten till framtida järnvägstrafik från vår fabrik i Rovaniemi.
 • Lappset Group stöder anskaffning av bilar med låga utsläpp som företagets tjänstebilar.

Avfallshantering

 • Vi arbetar fortlöpande med att minska mängden deponiavfall. 
 • Avfallet från produktionen sorteras för återvinning (kartong, metall och som senaste tillskott plastfilm).
 • Känsligt avfall samlas enligt reglerna och levereras till speciella hanteringsanläggningar.
 • I Rovaniemi samarbetar vi med det lokala energiverket dit vi för rent träavfall för förbränning. Avfall från trähanteringen förs till energiverket där det används för fjärrvärme till bostäder. Exempel: Genom att utveckla vår verksamhet har vi lyckats minska träsvinnet avsevärt från 15 till cirka 5 procent. Energiavfallet från trähanteringen förs i Rovaniemi till kraftvärmeverket i Suosiola där det används som värmekälla för stadens bostäder.
 • Lappset Sweden är anslutna till FTI AB, Förpacknings & tidningsinsamlingen.

 

Energiförbrukning

 • Värmeenergin tas till vara i våra anläggningar. Vi letar kontinuerligt efter möjligheter att spara energi i produktionen genom att effektivisera maskinernas användning. Vi samarbetar med föregångare inom miljöbranschen, bland annat Teknologiska forskningscentralen VTT. 
 • För beräkningen av koldioxidutsläppen från el- och fjärrvärmeförbrukningen använder vi genomsnitten för hela Finland (g/kWh).  Det beräknade koldioxidutsläppet från vår elförbrukning är 168 g/kWh, så den totala utsläppsmängden blir 312 ton. CO2-utsläppen för fjärrvärmen beräknar vi vara 224 g/kWh, dvs. 626 ton.