Produkter
Inga sökresultat
Alla sökresultat
Innehåll
Inga sökresultat
Alla sökresultat

Hos Lappset Group innebär ansvar att lagar, förordningar och internationella avtal och rekommendationer,
ramavtal mellan myndigheter och företag och företagets egna anvisningar följs. Lappset har förbundit sig
att främja hållbar utveckling i sin verksamhet.

Mänskliga rättigheter, goda arbetsrutiner, miljö, likabehandling, konsumentfrågor (t.ex. produktsäkerhet)
och medverkan i samhällets verksamhet och delaktighet i samhällsutvecklingen är grundläggande delar
av vårt ansvar.