Produkter
Inga sökresultat
Alla sökresultat
Innehåll
Inga sökresultat
Alla sökresultat

 

 • Vi respekterar de mänskliga rättigheterna.
 • Vi säkerställer att barnarbete eller tvångsarbete i någon som helst form inte finns i vår verksamhet, inte heller i vår leverantörskedja.
 • Vi respekterar lagar och förordningar om arbetstid och arbetskraft i respektive land.
 • Vi säkerställer personalens säkerhet i arbetet, i enlighet med arbetslagsstiftning och koncernens arbetarskyddsprogram.
 • Vi följer upp säkerheten i produktionsarbetet dagligen.
 • Vi har ett bonussystem som  omfattar hela personalen.
 • Vi medverkar till samhällsutvecklingen och bidrar till ökat välmående för människor i olika åldrar genom våra produkter som uppmuntrar till lek, aktivitet och sociala möten.
 • Vi samarbetar med universitet, högskolor och andra läroinrättningar på många olika sätt, t.ex. via forskning, tester, föreläsningar, praktikmöjligheter, besök och olika samarbetsprojekt gällande produktutveckling.
 • Vi deltar i den regionala utvecklingen genom att samarbeta med lokala, regionala och nationella aktörer bland annat via olika samarbetsorganisationer.
 • Vi deltar i den internationella branschorganisation (FEPI, Federation of Playground Industry) och i standardiseringsarbetet för att främja produkternas säkerhet.
 • Vi stöttar barn och ungdomars fritidsintressen bland annat via lokala idrottsföreningar. Det hör till vår princip att donera 1-2 procent av vinsten till allmännyttiga ändamål.
 • Vår verksamhet ska främja välmåendet för människor i alla åldrar. I planeringen av produkter tar vi också hänsyn till behoven hos människor med olika funktionsnedsättningar (Design fär alla, Inkluderande Design).
 • Vi är ett familjeföretag som arbetar långsiktigt och våra värderingar är nedärvda över tid. Det gör att vi kan bidra till ett välmående samhälle.

Läs mer om standarden SIS ISO 26000