Produkter
Inga sökresultat
Alla sökresultat
Innehåll
Inga sökresultat
Alla sökresultat
Aktivt åldrande i en alltmer inaktiv värld: bevara seniorers styrka, självförtroende och hälsa

Så sent som 2019 var cirka 9 procent av världens befolkning (över 700 miljoner personer) 65 år eller äldre. I och med att denna siffra förutspås fördubblas till mer än 1,5 miljarder människor fram till år 2050 pågår en hel del diskussioner om hur samhället kan arbeta för att upprätthålla och förbättra livskvaliteten för denna ständigt växande demografi. Några av de vanligaste problemen som rör gruppen är fysisk förmåga och socialt samspel.

Det är ingen hemlighet att våra kroppar förlorar sin virilitet och styrka i takt med att vi åldras, det är naturligt. Det är också sant att ju äldre man blir, desto större är sannolikheten för att förlora jämngamla vänner och nära och kära på grund av naturliga orsaker, vilket leder till en mer isolerad och mindre socialt aktiv tillvaro. Tänk om samhället, genom fysiskt aktivt och social inkludering, skulle ta ansvar för dessa frågor och ge seniorer möjlighet att upprätthålla sina fysiska förmågor, samtidigt som de etablerar rutiner för socialisering och aktivitet. Detta är de punkter som projektet ENJOY identifierade och avsåg att ta itu med genom den studie som genomfördes 2021.

I Australien genomförde docent Pazit Levinger från the National Ageing Research Institute of Australia tillsammans med sitt team bestående av Maya Panisset, Jeremy Dunn, Terry Haines, Briony Dow, Frances Batchelor, Stuart Biddle, Gustavo Duque och Keith D Hill, en undersökning av effekten av ökad fysisk aktivitet bland seniorer genom ENJOY-projektet "Exercise interveNtion outdoor proJect in the cOmmunitY for older people". Med hjälp av Lappset Senior Sport följde deltagarna (som alla var 60 år eller äldre) ett 12 veckor strukturerat och övervakat program gällande fysisk aktivitet. Efter 12 veckor följdes deltagarna under 6 månader. Syftet var att utvärdera och fastställa vilka fördelar det fysiska programmet hade för deltagarnas fysiska och psykiska välbefinnande. Undersökningar genomfördes i slutet av varje fas där projektets effekt fastställdes utifrån deltagarnas svar. Deltagarnas nyttjande av utrustningen övervakades elektroniskt för att kunna validera svaren efter den 6 månader långa uppföljningen.

 

Tänk om samhället, genom att tillhandahålla ytor utomhus för fysisk och social aktivitet, skulle kunna börja ta itu med dessa frågor och hjälpa seniorer att bibehålla sin fysik, samtidigt som de etablerar rutiner för socialisering och aktivitet.

Så stödjer du äldre till en aktiv och social livsstil

Innan vi går igenom resultaten av studien, låt oss först förstå några av orsakerna till att studien genomfördes samt bekanta oss med lite bakgrundsinformation om varför ENJOY-projektet ursprungligen sattes igång.

Mer än en fjärdedel av världens befolkning (1,4 miljarder människor) och färre än hälften av alla äldre i de flesta länder är tillräckligt aktiva för att upprätthålla ett fysiskt friskt tillstånd. Detta har blivit en avgörande fråga när det gäller global hälsa och välbefinnande. Eftersom vanor byggs upp under hela vår livstid och blir svårare att bryta eller ändra när vi blir äldre, behöver tröskeln för att övervinna utmaningarna och ändra vanorna vara lägre och mer uppnåelig. Svårighetsgraden behöver även vara låg för att användarna ska kunna göra permanenta livsstilsförändringar.

En annan viktig anledning till att starta och genomföra ENJOY-projektet var att observera effekterna av det sociala samspelet bland seniorer. Under de senaste årtiondena har det skett en dynamisk förändring på äldreboenden och i pensionärsföreningar, där fysisk aktivitet som syftar till att upprätthålla förmågor utövas allt mer frekvent än aktiviteter som ses som mindre aktiva, såsom kortspel och bingo. Det har länge varit en utmaning för samhället att ta itu med den uppenbara frågan om isolering och ensamhet bland seniorer, men genom att inkludera dem i regelbundna grupporienterade fysiska aktiviteter konstaterades att socialt samspel var den mest nämnda hälsofördelen bland alla deltagare.

Positiv feedback från deltagarna

Feedbacken från ENJOY-projektet var överväldigande positiv, och majoriteten av deltagarna (98,6 %) uppgav att de antingen instämde eller instämde helt i att de hade uppskattat att delta i programmet. Om man kombinerar samma två svarsalternativ uppgav 93,5 % att de gillade att motionera utomhus, 94,7 % att de tyckte om den sociala aspekten av programmet, 97,4 % att de uppskattade den handledning de fått under sina pass och 98,7 % att de kände sig trygga när de motionerade. Det sistnämnda kan verka vara av mindre betydelse, men faktum är att en majoritet av seniorerna vågar inte eller undviker gemensamma vardagsaktiviteter eftersom de känner sig osäkra eller tvivlar på sin egen förmåga. Genom att tillhandahålla någon som handleder och coachar deltagarna vid aktiviteterna, eliminerades dessa rädslor nästan helt. Dessutom bekräftade 92 % av deltagarna att de planerade att fortsätta använda Senior Sport-anläggningarna, även efter att projektet hade avslutats, tack vare att de hade fått möjlighet att bekanta sig med utrustningen och fått vägledning under programmets gång.

Utrustning bör finnas i närheten

Det samlades även in en del viktig information om placering av anläggningar av den typ som använts i ENJOY-projektet. 69,7 % av deltagarna uppgav att närheten till pensionärsföreningen var viktig för dem medan 74,3 % angav att de gärna hade haft utrustningen installerad i närheten av sina bostäder. Dessa två viktiga svar säger oss att det inte räcker med att installera seniorvänlig utrustning i en park eller lekplats, utan att den måste vara placerad i närheten av där seniorer bor och/eller samlas. 60 % av deltagarna ansåg att den sociala aspekten av att delta i gruppaktiviteter och fysisk aktivitet var viktig för deras fortsatta användning av anläggningarna, medan 41,5 % ansåg att hälsofördelarna/förbättringsmöjligheterna var en nyckelfaktor. Utifrån statistiken kan man dra slutsatsen att fysisk aktivitet i grupp med social interaktion förbättrar starkt anpassningsbarheten vid en livsstilsförändring samt påverka beteendet och den allmänna uppfattningen av fysisk aktivitet positivt hos äldre.

Utifrån statistiken kan man dra slutsatsen att fysisk aktivitet i grupp med social interaktion förbättrar starkt anpassningsbarheten vid en livsstilsförändring samt påverka beteendet och den allmänna uppfattningen av fysisk aktivitet positivt hos äldre.

Är du nyfiken på hur Lappset kan bidra till att förbättra hälsan och välbefinnandet hos äldre i ditt samhälle?
Välkommen att kontakta oss.

Lark Industries, en partner inom Lappsets nätverk i Australien, är officiell partner till National Ageing Institute of Australia.

 

Källa:

Levinger, Pazit; Dunn, Jeremy; Panisset, Maya; Haines, Terry; Dow, Briony; Batchelor, Frances; Biddle, Stuart J.H.; Duque, Gustavo; Hill, Keith D.
The ENJOY Project: Usage and Factors to Support Adherence and Physical Activity Participation,
Translational Journal of the ACSM: Summer 2021 - Volume 6 - Issue 3 - p 1-6
doi: 10.1249/TJX.0000000000000163
 
https://journals.lww.com/acsm-tj/Fulltext/2021/07150/The_ENJOY_Project__Usage_and_Factors_to_Support.1.aspx

Håll dig uppdaterad

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du tillgång till den senaste informationen, produktnyheter, härliga tips, idéer och inspiration.

Är du intresserad? fyll i formuläret nedan!