Produkter
Inga sökresultat
Alla sökresultat
Innehåll
Inga sökresultat
Alla sökresultat

SAMHÄLLSANSVAR

Lappset Group Ltd följer principerna och rutinerna för gott samhällsansvar, som bygger på ISO 26000-standardens riktlinjer för ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar.

För Lappset Group Ltd innebär ett gott samhällsansvar att följa lagar, förordningar och internationella konventioner och rekommendationer samt ramavtal med fackföreningar och företagets egna procedurer och riktlinjer.

De viktigaste ansvarsområdena är god bolagsstyrning, mänskliga rättigheter, arbetsmarknadsregler, miljövänlighet, rättvisa affärsmetoder, konsumenträttigheter (såsom produktsäkerhet) och att involvera det lokala samhället och främja dess utveckling.

Det är viktigt att notera att ISO 26000-standarden inte levereras med certifiering på samma sätt som kvalitets- och miljöledningsstandarderna ISO 9001 och ISO 14001.

Vi bjuder in alla till lek och motion

 • Vi bidrar till samhällets utveckling och stödjer välbefinnandet hos människor i olika åldrar genom att skapa produkter och lösningar som uppmuntrar till lek, fysisk aktivitet och socialt samspel.
 • Offentliga lekplatser och motionsytor som är öppna för alla skapar välmående oavsett social status.
 • Vårt uppdrag är att främja välbefinnandet hos människor i alla åldrar. Flera av våra produkter tar också hänsyn till behoven hos personer med olika typer av funktionsnedsättningar (design för alla, inkluderande design).
 • Vi har sponsrat fritidsaktiviteter för barn och ungdomar i decennier, bland annat genom lokala idrottsföreningar. En av våra principer är att vi donerar 1-2 procent av vårt rörelseresultat till icke vinstdrivande ändamål.
 • Vi samarbetar med nationella föreningar som främjar barns och ungdomars välbefinnande.

Deltagande i samhällsaktiviteter och samhällsutveckling

 • Vi bidrar till regional utveckling i samarbete med lokala, regionala och nationella partners genom olika organisationer.
 • Vi engagerar oss i många olika former av samarbeten med universitet och andra utbildningsinstitutioner, inklusive forskning, avhandling, föreläsningar, praktikplatser, besök och rundturer samt olika samarbetsprojekt inom produktutveckling och tjänstedesign. Vi anordnar också en årlig lokal planeringstävling i samarbete med våra kunder och ger varje år stipendier till den bästa masteruppsatsen inom landskapsarkitektur.
 • Vi är ett familjeföretag som arbetar för en nordisk verksamhetsmiljö. Vårt fokus är långsiktigt, vilket bidrar till att bygga välbefinnande i vårt samhälle.
 • Vi är engagerade i den internationella organisationen Federation of Playground Industry (FEPI) och bidrar till utarbetandet av standarder som främjar produktsäkerhet.


 

Vi respekterar mänskliga rättigheter

 • Vi kommer att göra vårt yttersta för att förhindra att barn- eller tvångsarbete används i någon form inom vårt nätverk. Eftersom vi är verksamma inom lek- och träningsutrustningsindustrin tillverkas komponenterna till våra produkter till stor del i automatiserade produktionsanläggningar.
 • Vi respekterar arbetstider samt arbetslagar och -föreskrifter i varje land.
 • Vi ställer krav på att våra stora leverantörer följer rekommendationerna för socialt ansvarstagande i FN:s Agenda 2030.

Arbetssätt och rättvisa arbetsmetoder

 • Vi säkerställer arbetssäkerheten för vår personal i enlighet med arbetsmiljölagstiftningen och koncernens arbetsmiljöpolicy.
 • Vi övervakar dagligen arbetssäkerheten i våra produktionsanläggningar med hjälp av övervaknings- och mätsystemet Green Cross.
 • Vi har ett incitamentsprogram som omfattar alla personalgrupper.

Läs även om: