Produkter
Inga sökresultat
Alla sökresultat
Innehåll
Inga sökresultat
Alla sökresultat

SAMHÄLLSANSVAR

Lappset Group Ltd följer principerna och rutinerna för gott samhällsansvar, som bygger på ISO 26000-standardens riktlinjer för ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar.

För Lappset Group Ltd innebär ett gott samhällsansvar att följa lagar, förordningar och internationella konventioner och rekommendationer samt ramavtal med fackföreningar och företagets egna procedurer och riktlinjer.

De viktigaste ansvarsområdena är god bolagsstyrning, mänskliga rättigheter, arbetsmarknadsregler, miljövänlighet, rättvisa affärsmetoder, konsumenträttigheter (såsom produktsäkerhet) och att involvera det lokala samhället och främja dess utveckling.

Det är viktigt att notera att ISO 26000-standarden inte levereras med certifiering på samma sätt som kvalitets- och miljöledningsstandarderna ISO 9001 och ISO 14001.

Vi bjuder in alla till lek och motion

 • Vi bidrar till samhällets utveckling och stödjer välbefinnandet hos människor i olika åldrar genom att skapa produkter och lösningar som uppmuntrar till lek, fysisk aktivitet och socialt samspel.
 • Offentliga lekplatser och motionsytor som är öppna för alla skapar välmående oavsett social status.
 • Vårt uppdrag är att främja välbefinnandet hos människor i alla åldrar. Flera av våra produkter tar också hänsyn till behoven hos personer med olika typer av funktionsnedsättningar (design för alla, inkluderande design).
 • Vi har sponsrat fritidsaktiviteter för barn och ungdomar i decennier, bland annat genom lokala idrottsföreningar. En av våra principer är att vi donerar 1-2 procent av vårt rörelseresultat till icke vinstdrivande ändamål.
 • Vi samarbetar med nationella föreningar som främjar barns och ungdomars välbefinnande.

Deltagande i samhällsaktiviteter och samhällsutveckling

 • Vi bidrar till regional utveckling i samarbete med lokala, regionala och nationella partners genom olika organisationer.
 • Vi engagerar oss i många olika former av samarbeten med universitet och andra utbildningsinstitutioner, inklusive forskning, avhandling, föreläsningar, praktikplatser, besök och rundturer samt olika samarbetsprojekt inom produktutveckling och tjänstedesign. Vi anordnar också en årlig lokal planeringstävling i samarbete med våra kunder och ger varje år stipendier till den bästa masteruppsatsen inom landskapsarkitektur.
 • Vi är ett familjeföretag som arbetar för en nordisk verksamhetsmiljö. Vårt fokus är långsiktigt, vilket bidrar till att bygga välbefinnande i vårt samhälle.
 • Vi är engagerade i den internationella organisationen Federation of Playground Industry (FEPI) och bidrar till utarbetandet av standarder som främjar produktsäkerhet.


 

Vi respekterar mänskliga rättigheter

 • Vi kommer att göra vårt yttersta för att förhindra att barn- eller tvångsarbete används i någon form inom vårt nätverk. Eftersom vi är verksamma inom lek- och träningsutrustningsindustrin tillverkas komponenterna till våra produkter till stor del i automatiserade produktionsanläggningar.
 • Vi respekterar arbetstider samt arbetslagar och -föreskrifter i varje land.
 • Vi ställer krav på att våra stora leverantörer följer rekommendationerna för socialt ansvarstagande i FN:s Agenda 2030.

Arbetssätt och rättvisa arbetsmetoder

 • Vi säkerställer arbetssäkerheten för vår personal i enlighet med arbetsmiljölagstiftningen och koncernens arbetsmiljöpolicy.
 • Vi övervakar dagligen arbetssäkerheten i våra produktionsanläggningar med hjälp av övervaknings- och mätsystemet Green Cross.
 • Vi har ett incitamentsprogram som omfattar alla personalgrupper.

Träskyddsbehandling

 • Vår träskyddsbehandling förlänger livslängden på produkterna och därmed klimatnyttan av träprodukter. Trä är ett värdefullt råmaterial som inte är en ändlös resurs. Vi på Lappset tycker inte det är ansvarfullt att använda trä utan att träskyddsbehandla det. Träskyddsbehandlingen förlänger livslängden från 5 till 15 år, vilket ger en klimatnytta.
 • Vår träskyddsbehandling Linax som används i parkmöbler, accepteras av byggvarubedömningen. 
 • Flera av våra lek- och sportprodukter med impregnerat trä är bedömda Accepterade i Byggvarubedömningen.
 • Trä som inte träskyddsbehandlas kan förstöras genom angrepp av bakterier, svampar eller olika levande organismer. För att garantera en lång livslängd hos lekparksutrustningen skyddsbehandlar vi träet för att få ett skydd mot dessa angrepp som orsakar röta, missfärgning och mekaniska skador. Därmed kan vi säkerställa att Lappsets lek-, park- och träningsutrustning i trä har en lång livslängd och tål slitage samt olika klimat- och väderförhållanden. 
 • Träskyddsbehandlingen, limningen och ytbehandlingen görs i slutna industriprocessen som inte kommer i kontakt med avloppsnätet. 
 • Träet skyddas med kopparbaserat skyddsmedel (Tanalith E). Vår behandling använder minimal mängd, och en metod som gör att minimalt med koppar kan lakas ur produkten under dess livslängd. 
 • Användningen av koppar som aktivt ämne i träskydd är riskbedömt och godkänt enligt European Biocidal Products Regulation. (Biocider är ämnen som kan skada levande organismer och BPR reglerar hur dessa ämnen får användas.)
 • Tanalith E är ett vattenbaserat, kopparazolbaserat träskyddsmedel för högt tryck. Den primära aktiva ingrediensen är koppar, formulerad tillsammans med organiska biocider. 
 • Nya alternativ för träskydd kommer ständigt ut på marknaden, men de måste undersökas i tillräcklig utsträckning innan de tas i bruk. Lappset anser att säkerheten är av största vikt. Det är inte alltid som nya innovationer visar sig vara säkra och hållbara i tester. Vid Lappset undersöks och testas olika alternativ hela tiden. Ingen produkt kommer ut på marknaden utan en omsorgsfull undersöknings- och testningsprocess.

Trä som råmaterial

 • Trä är ett hållbart, säkert, varmt och vackert material för lekutrustning. Det har också fördelen av att smälta in naturligt i gröna miljöer.
 • När en skog växer binder den koldioxid vilket gör att den fungerar som en klimatnyttig kolsänka.
 • Skogen är en viktig resurs och därför använder vi träet på ett ansvarsfullt sätt.
 • Trä utvinns med en liten energiinsats i jämförelse med andra råmaterial.
 • Lappsets basprodukter av lekprodukter, parkprodukter och träningsutrustning, tillverkas av trä från certifierade skogar. Trä är ett hållbart råmaterial att använda när det rötskyddsbehandlas och används i produkter som är designade för långvarig användning.  

Logistik (transporter)

 • Vi försöker optimera såväl inkommande som utgående transporter. Vi använder transportleverantörer som har bra miljöpolicy och kan rapportera över sin verksamhet. 
 • Vi väljer den smartaste lösningen för varje transport. Om Lappset inte kan fylla en hel last, så väljer vi en transportleverantör som kan fylla upp transporten med annat, så att vi inte slösar på miljön genom att frakta tomt lastutrymme.
 • Vid inköp har vi som mål att köpa in fulla containrar eller långtradare av varor. Inköp som kommer från annat håll i Finland och exporttransporter utomlands görs i huvudsak som veckoleveranser. Endast våra leverantörer i närområdet levererar varor dagligen. I våra planer har vi även beaktat möjligheten till framtida järnvägstrafik från vår fabrik i Rovaniemi.
 • Lappset stöder anskaffning av bilar med låga utsläpp som företagets tjänstebilar.

Avfallshantering

 • Vi arbetar fortlöpande med att minska mängden deponiavfall. 
 • Avfallet från produktionen sorteras för återvinning. I första hand källsorterar vi obehandlat trä, impregnerat trä, kartong, metall och i vissa fall plastfilm. I andra hand till energiåtervinning. 
 • Lappset Group är anslutna till RINKI. I Sverige är vi även anslutna till FTI AB, Förpacknings & tidningsinsamlingen.
 • HYPERLINK "https://www.lappset.se/loader.aspx?id=a4295fb2-131b-4db7-aa26-4f35f42e6081"
 • Känsligt avfall hanteras enligt lokala regler och rekommendationer.
 • I Rovaniemi levererar vi träavfall till det lokala fjärrvärmeverket, för energiåtervinning. 
 • Vi utvecklat och effektiviserat vår design kontinuerligt. I och med det har vi lyckats minskat träsvinnet från 15 till cirka 5 procent. 

Energiförbrukning

 • Värmeenergin tas till vara i flera av våra anläggningar. 
 • Vi letar kontinuerligt efter möjligheter att spara energi i produktionen genom att effektivisera maskinernas användning. Vi samarbetar med föregångare inom miljöbranschen, bland annat Teknologiska forskningscentralen VTT. 
Läs även om: